Podľa tagu

Zobraziť zoznam

Súhlas so zasielaním newsletterov

Prihlásením sa k odberu newsletterov vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zasielania marketingových ponúk (formou emailu alebo SMS) zameraných na podporu predaja tovaru a služieb ponúkaných obchodnou spoločnosťou Merch s.r.o. so sídlom Slávičia 10 , 903 01 Senec, IČO: 47 608 803 (ďalej len „prevádzkovateľ“) a jej partnermi, ktorí tovar a služby ponúkajú prostredníctvom webových stránok prevádzkovateľa.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, ktorý môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

Platnosť súhlasu uplynie po 3 rokoch odo dňa jeho udelenia, po 3 rokoch od posledného poskytnutia tovaru alebo služieb alebo po 3 rokoch odo dňa pozastavenia odberu newsletterov.

 

Vaše osobné údaje budú poskytované subjektuWebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 04 Bratislava, IČO: 36421928, ktorý pre prevádzkovateľa zabezpečuje technickú podporu, a subjektom, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje v rámci plnenia svojich zákonných povinností.

 

V záujme prispôsobovania marketingových ponúk Vašim individuálnym potrebám bude prevádzkovateľ na základe analýzy histórie Vašich objednávok vytvárať personalizované marketingové ponuky (profilovanie). Na vytváranie personalizovaných marketingových ponúk bude prevádzkovateľ využívať súbory cookies. Pri nastavení odberu newsletterov si môžete vybrať ich zameranie (napr. len newslettery od konkrétneho subjektu, newslettery zamerané len niektoré typy produktov, a podobne). Uvedené nastavenie svojich preferencií môžete kedykoľvek zmeniť.

 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti v postavení prevádzkovateľa nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Ako dotknutá osoba máte súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ vyhovie oprávnenej  žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné.

 

Osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Prevádzkovateľ s osobnými údajmi nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie, ktoré by mali voči dotknutej osobe právne účinky, alebo by dotknutú osobu významne ovplyvňovali z hľadiska jej práv a slobôd.

 

K odberu newsletterov sa môže prihlásiť iba osoba staršia ako 16 rokov. Viac o právach dotknutej osoby nájdete na našom webovom sídle www.rukahore.sk/zasady_ochrany_ou. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednaosoba@rukahore.sk.


Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

a)    emailovou správou zaslanou na adresu: shop@rukahore.sk,

b)    zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa (na obálke uveďte text „Odvolanie súhlasu podľa GDPR“)

c)    odvolať súhlas v nastaveniach preferencií newslettra,

d)    odvolať súhlas v v newslettri, kde na záver sa nachádza možnosť odhlásenia sa z odoberania newsletterov.